ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK WEBSITE

Verisure is een naamloze vennootschap gevestigd te Raketstraat 66, 1130 Brussel. BTW/KBO-nummer: BE 0459.866.904, RPR Brussel (hierna aangeduid als ‘Verisure’) en is eigenaar en beheerder van deze website (hierna: ‘de Site’).

De onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de Site, alsook op het gebruik van alle software of apps die verband houden met de Site of ervan gedownload kunnen worden. Door zich toegang te verschaffen tot de Site verklaart de gebruiker (hierna: ‘u’) deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Zo u deze gebruiksvoorwaarden niet zou aanvaarden, verzoekt Verisure u de Site te verlaten.

Verisure behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op eender welk moment en zonder voorafgaande verwittiging te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij elk bezoek aan de Site u te vergewissen van de laatste versie van onze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van de Site na een wijziging impliceert uw aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid, de reikwijdte en het dwingende karakter van de overige bepalingen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de van toepassing zijnde wettelijke of reglementaire dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde.

RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de Site, waaronder ook begrepen wordt elke software of app die verband houdt met de Site of ervan downloadbaar is, is volledig op uw eigen risico. Verisure kan niet garanderen dat de Site vrij is van bugs, errors, malware of andere fouten die uw computer en/of andere apparatuur kunnen aantasten. Verisure is, behoudens in het geval van zware of opzettelijke fout en bij overlijden of lichamelijk letsel, niet aansprakelijk ten aanzien van u voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de Site.

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

Verisure behoudt zich alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten voor op de Site en op alle elementen waaruit de Site is samengesteld, in het bijzonder wat betreft doch niet beperkt tot de teksten, illustraties, lay-out, databanken en informaticaprogramma’s. U geniet een niet-exclusieve gebruikslicentie op de Site maar er wordt geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht aan u overgedragen bij gebruik van de Site. Deze licentie geeft u enkel het recht toegang te hebben tot de inhoud van de Site, deze te raadplegen en op een normale wijze voor uw persoonlijke behoeften gebruik te maken van de op de Site aangeboden diensten, waaronder het toegestaan wordt om strikt voor eigen gebruik prints van de Site te maken om u toe te laten om een geïnformeerde beslissing te nemen omtrent de producten van Verisure.

Elke reproductie en/of hergebruik, wijziging of mededeling van de totaliteit of van een kwalitatief of kwantitatief substantieel gedeelte van de inhoud van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke wijze, is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toelating. Ook het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet substantiële delen van de Site, onder om het even welke vorm en op om het even welke manier, zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van de Site of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van Verisure. De merken, benamingen en logo’s die zich op de Site bevinden, zijn de uitsluitende eigendom van Verisure of van verbonden ondernemingen en kunnen niet worden overgenomen, zelfs indien deze niet werden gedeponeerd op enigerlei wijze. U mag deze met name niet gebruiken als metatags op andere websites.

INHOUD VAN DERDEN - HYPERLINKS

Verisure kan op de Site hyperlinks plaatsen naar websites van verbonden of niet verbonden derden. Die websites zijn onafhankelijk van de Site. Op geen enkele wijze controleert of beheert Verisure zulke websites. Links naar dergelijke websites impliceren op geen enkele wijze een instemming met of associatie tussen Verisure en deze websites en Verisure zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout, voor het linken naar deze websites en hun inhoud, producten, diensten, reclame of andere zaken die voorkomen op deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites gebeurt op uw eigen risico is onderworpen aan de eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van die websites.

Ook hyperlinks van websites van verbonden en niet-verbonden derden naar de Site vallen buiten de aansprakelijkheid van Verisure, behoudens in geval van zware of opzettelijke fout. Elke aanmaak van een hyperlink naar de Site moet het voorwerp uitmaken van de voorafgaande uitdrukkelijke toelating van Verisure. De framing van geheel of delen van de Site is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Verisure.

BEREIKBAARHEID VAN DE SITE

Verisure kan niet garanderen dat het gebruik van de Site of delen ervan niet zal onderbroken worden en kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Site op eender welk moment of om eender welke reden, onder meer doch niet beperkt tot storingen op communicatielijnen, verbindingsproblemen, virussen, bugs, staking, ongeoorloofde toegang en elk geval van overmacht, onbeschikbaar zou zijn. De toegang tot de Site mag op eender welk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, opgeschort worden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Het gebruik van de Site en deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alleen de rechtbanken en hoven van het geografisch arrondissement Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen, onder voorbehoud van bepalingen van dwingend recht of openbare orde die zouden verwijzen naar andere bevoegde rechtbanken of hoven (onder meer inzake consumentengeschillen).