Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Verisure. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen en te handelen in overeenstemming met uw rechten en privacywetten. Lees deze kennisgeving zorgvuldig door. Het geeft belangrijke informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en licht uw privacyrechten toe.

In deze kennisgeving, waarin we ‘u’ of ‘uw’ zeggen, betekent dit u of enige andere gemachtigde persoon die namens u handelt of eventuele begunstigden en andere personen in uw huishouden of organisatie. Waar we ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ zeggen, betekent dit Verisure N.V.

Neemt u kennis van deze privacyverklaring omdat uw gegevens aan ons zijn verstrekt door een andere persoon via ons verwijzingenprogramma dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder 6 waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Hebben wij uw persoonsgegevens ontvangen omdat u een contactpersoon bent in een actieplan van één van onze klanten dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder 3 waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Inhoudsopgave:

In deze privacyverklaring komt aan de orde:

 1. Verzameling van uw gegevens en hoe wij deze gebruiken

 2. Gegevens die we ontvangen van derden

 3. Openbaarmaking van uw informatie

 4. Overdracht van uw informatie naar het buitenland

 5. Derden

 6. Bewaring van uw informatie

 7. Uw rechten en het maken van bezwaar

 8. Contact en klachten

 1. Verzameling van uw gegevens en hoe we deze gebruiken

Welke gegevens we verzamelen hangt af van hoe u onze diensten gebruikt. De persoonsgegevens die we over u verzamelen of hebben, worden rechtstreeks door u verstrekt, komen van derden of worden verzameld via uw activiteit op onze website of door gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld video- / audiomateriaal):

1.1. Marketing

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • Uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf;

 • We kunnen uw voorkeuren ook opnemen als onderdeel van onze gegevensanalyse om de wijze te verbeteren waarop we onze bedrijfsvoering doen en een betere dienstverlening te bieden;

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketingcommunicatie over onze beveiligingsproducten en -diensten te sturen. Dit kan, voor zover dit op grond van de wet is toegestaan, in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online-advertenties.

 • Waar we uw contactgegevens hebben omdat we u recent hebben voorzien van een alarmsysteem, zullen wij u op de hoogte houden van vergelijkbare producten of diensten (inclusief speciale aanbiedingen, kortingen en wedstrijden), tenzij u ons eerder hebt gevraagd om u dergelijke kennisgevingen niet te sturen of u zich heeft uitgeschreven uit onze elektronische marketingcommunicatie.

Opt out direct marketing: U krijgt de mogelijkheid u uit te schrijven uit onze elektronische marketingcommunicatie telkens wanneer u een dergelijke kennisgeving van ons ontvangt. U kunt ons ook een e-mail sturen waarin u ons vraagt om u niet langer dergelijke kennisgevingen toe te sturen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. In de meeste gevallen is onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten. Een andere juridische grondslag is toestemming (bijvoorbeeld waar dit wettelijke vereist is).

1.2. Vragenlijst bij offerteaanvraag

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, huisadres, telefoonnummer en een algemene beschrijving van uw eigendom en leefgewoonten.

Wij gebruiken uw informatie die u aan ons opgeeft voor het volgende doel:

 • Om u een offerte te kunnen overhandigen en daaraan opvolging te kunnen geven.

 • Om gedurende 12 maanden telefonisch met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen tenzij u heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd;

 • om gedurende 12 maanden per reguliere post met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen,

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. Onze verwerking is noodzakelijk voor het nemen van precontractuele maatregelen, namelijk om aan uw verzoek om een offerte te voldoen. Daarnaast is onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het managen van onze bedrijfsvoering, het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten.

1.3. Bij sluiting van een contract en administratie van de klantrelatie

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, geboortedatum thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres en betalingsgegevens, de geschiedenis van onze contacten met u, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken waarop u heeft geantwoord en de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van het alarmsysteem.

Informatie noodcontactperso(o)n(en):

wij zullen ook de contactgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen bij u verzamelen. Dit omvat hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Noodcontactperso(o)n(en) kunnen uw partner, familieleden, buren, vrienden of werknemers zijn.

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw gegevens om het alarm systeem van uw keuze te installeren, onze diensten aan te leveren en administratie te verzorgen (inclusief facturering, incasso, standaardbetaling, hardware- en software-updates en technische ondersteuning). Deze verwerking is toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving omdat wij deze nodig hebben om uitvoering te geven aan het met u gesloten contract waaronder onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten.

 • We gebruiken uw gegevens ook om onze relatie met u te beheren, bijvoorbeeld om verzoeken aan onze klantendienst te verwerken, prijsaanpassingen door te voeren en tevredenheidsonderzoeken te beheren. Om ons in staat te stellen de prijs van uw abonnement aan te passen, kunnen we overgaan tot profilering en analyse, tenzij u hiertegen bezwaar maakt, van een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals uw adres, de duur van uw contract, de gebruiksgegevens van onze producten en diensten, uw interacties met ons, het gebruik van onze applicaties en, in het algemeen, de factoren die van invloed kunnen zijn op uw bereidheid om u te blijven abonneren op onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze verwerkingen zijn in dit geval noodzakelijk om ons rechtmatig belang na te streven, omdat ze gericht zijn op het bieden van een bevredigende klantervaring, rekening houdend met uw specifieke situatie en daarbij uw loyaliteit verzekeren door alert te blijven op uw omgeving en factoren die uw bereidheid kunnen wijzigen om geabonneerd te blijven op onze dienstverlening. U hebt het recht om u te verzetten tegen deze profilering door contact met ons op te nemen op de onderstaande coördinaten.

 • Geen van de bovengenoemde bewerkingen leidt ertoe dat er op volledig geautomatiseerde basis significante of juridische beslissingen over u worden genomen.

Gebruik van informatie noodcontactperso(o)n(en):

We nemen contact op met uw contactpersonen voor noodgevallen wanneer uw alarm afgaat en we u niet kunnen bereiken. Als u ons persoonlijke gegevens over deze personen verstrekt, garandeert u dat wij hen hebben geïnformeerd dat wij hun gegevens als een persoon zullen gebruiken om in geval van nood op de hoogte te worden gehouden, en dat dit in uw en ons belang is om hun gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Na het verzamelen van de gegevens van mensen die in geval van nood op de hoogte moeten worden gebracht, kunnen onze beveiligingsadviseurs, met uw toestemming, contact met hen opnemen om hen te trainen uw alarmsysteem te gebruiken en, als zij hun interesse kenbaar maken, de producten en diensten die wij aanbieden voor te stellen.

Opt out noodcontactperso(o)n(en): Als een noodcontactperso(o)n(en) aangeeft niet als noodcontactpersoon te willen fungeren dan zullen wij hem uit het actieplan van de klant verwijderen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

Onze verwerking is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving en in alle gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten). De verwerking van de persoonsgegevens van noodcontactperso(o)n(en) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de klant om effectieve beveiligingsdiensten te bieden, respectievelijk, te kunnen ontvangen.

1.4. Uw gebruik van onze website

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

1.5. Uw gebruik van onze diensten

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, contacten voor noodgevallen, logbestanden van telefoongesprekken en alle correspondentie, GPS-gegevens en systeemgebruikerslogboeken inclusief alarm- en responsgebeurtenissen.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Contactgegevens: wij gebruiken deze gegevens om contact met u te onderhouden over en in verband met de uitvoering van de aan u te leveren beveiligingsdiensten zoals bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van onderhoud en afhandelen van vragen of klachten.

 • Telefoongesprekken: we zullen telefonisch met u communiceren voor routineonderhoud en onderhoudsdoeleinden of in het geval van een alarmsignaal. Al onze telefoongesprekken worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligde database. Deze gesprekken worden opgenomen met het oog op bewijsvoering omtrent met u gemaakte afspraken en bewijsvergaring in verband met een beveiligingsincident. De opnamen kunnen (steekproefgewijs) ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole.

 • Alarmlogs: wanneer u of een andere gebruiker uw alarm activeert of deactiveert, dan houden wij bij wanneer dit gebeurde, de gebruikte methode en de gebruikersnaam. Deze logs zijn beschikbaar voor u op My Pages en de Verisure mobiele applicatie.

 • GPS-locatie: Wanneer een alarmsignaal wordt gegenereerd zullen wij uw GPS-locatie volgen om te bepalen of u al dan niet thuis bent. Daarnaast kunt u Verisure My Pages voor kiezen dat uw alarmsysteem u via de Verisure App bijhoudt wie zich op welk moment in het beveiligde object bevindt.

 • Alarmfoto’s en -opnames: wanneer uw alarm afgaat, ontvangen wij foto’s of opnames van uw pand op basis van het type apparatuur dat is geïnstalleerd in uw pand. Opnamen zullen slechts een beperkte periode beslaan (ten vroegste beginnend vanaf kort voordat het alarmsignaal werd gegeneerd). Afhankelijk van uw keuze van diensten, kunt u het systeem op elk gewenst moment gebruiken om afbeeldingen van uw eigendom te bekijken en te nemen.

 • Biometrische gegevens (bijv. Stemherkenningssystemen, vingerafdrukken, enz.): Afhankelijk van het geïnstalleerde type alarmsysteem kunnen we biometrische gegevens verwerken bij de levering van (toekomstige) producten en diensten. We zullen u informeren over elke service die deze functionaliteit omvat en u waar nodig aanvullende privacyinformatie verstrekken.

 • We kunnen geaggregeerde klantengegevens gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten (inclusief installatie, onderhoud en monitoring) en voor de ontwikkeling van marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

Onze verwerking is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten), uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om waaronder ons belang om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om onze producten en diensten te verbeteren.

1.6. Specifieke voorwaarden – SOS Services

Gebruik van locatiegegevens

 • Voor de Verisure SOS en Verisure SOS Timer services, worden de locatiegegevens van een gebruiker enkel gebruikt door Verisure met als doel de service te verlenen – bijvoorbeeld gepaste hulp geven aan een gebruiker wanneer een SOS veroorzaakt wordt en, indien nodig, om de contactpersonen bij noodgeval en de hulpdiensten te informeren. Deze locatiegegevens worden niet langer bijgehouden dan de tijd die nodig is om een incident op te lossen en daarna niet langer dan 90 dagen.

Persoonlijke gegevens

 • Indien een gebruiker vragen heeft over het gebruik van persoonlijke gegevens in de Verisure Guardian Services, dient de gebruiker contact op te nemen met de persoon die hem/haar heeft toegevoegd aan de SOS-functie van de Verisure App. Het privacybeleid van Verisure is hier ook beschikbaar: https://www.verisure.be/nl/privacy-en-cookieverklaring/ en geldt, naast de specifieke bepalingen van Verisure Guardian Services.

Gebruikers van de mobiele Verisure-app

 • Wanneer u als klant gebruikers toevoegt aan uw mobiele Verisure-app, worden de persoonlijke gegevens van deze personen door Verisure verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze andere gebruikers voor deze verwerking en dient ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van ons privacybeleid.

1.7. Verwijzingen

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u als degene die een person aan ons verwerkt:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Informatie over doorverwezen perso(o)n(en):

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over de persoon die aan ons doorverwezen wordt via ons verwijzingsprogramma:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • U kunt uw vrienden en familie naar ons verwijzen via ons “verwijs een vriend” -model. Wij registreren in dat geval dat u iemand aan ons heeft doorverwezen zodat wij kunnen verwerken van wie de verwijzing afkomstig is en waar van toepassing uitvoering kunnen geven aan een voordeelregeling indien de persoon die u doorverwijst een alarminstallatie bij ons afneemt.

Als u ons persoonsgegevens met betrekking tot uw familie en vrienden verstrekt, staat u er jegens ons voor in dat u hen tijdig en volledig informeert dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt en dat wij deze gegevens zullen gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot de installatie van een alarm.

 • Na het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens, zullen we telefonisch contact opnemen met de persoon die aan ons is doorverwezen, hen informeren dat wij de verwijzing van u hebben ontvangen, hen voorzien van deze privacyverklaring en hen de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens. Wij zullen geen contact opnemen met deze persoon indien hij eerder heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd.

Opt-out doorverwezen persoon: Indien u aan ons bent doorverwezen en bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of aangeeft geen interesse te hebben in onze producten dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken. U kunt uw bezwaar sturen aan het e-mailadres [email protected].

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. De verwerking van de persoonsgegevens van de verwijzende persoon is gebaseerd op de uitvoering van een contract (de voordeelregeling) en ons gerechtvaardigd belang, zoals om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De verwerking van de persoonsgegevens van de aan ons doorverwezen persoon is toegestaan op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze organisatie, merken en onze producten en diensten aan te prijzen.

2. Gegevens die we ontvangen van derden

Zoals als uit het voorgaande volgt ontvangen wij de meeste informatie direct van u of verzamelen wij deze bij de uitvoering van onze beveiligingsdiensten. Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen via een verwijzing van een familielid of vriend (paragraaf I onder 6, hiervoor) of als u genoemd wordt in aan actieplan ((paragraaf I onder 3, hiervoor).

We ontvangen ook contactgegevens van externe partnerbedrijven, zoals verschillende vastgoedmakelaars en verzekeringsagenten die wordt gehouden in de EU.

Wij zullen uw informatie verzamelen en gebruiken om onze diensten aan u aan te bieden en te verkopen, tenzij u zich expliciet heeft uitgeschreven bij ons of eerder heeft aangegeven dat u niet benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden. We zullen u op elk gewenst moment de mogelijkheid bieden om u af te melden als u van gedachte verandert. Voor meer informatie over dit doel verwijzen wij naar paragraaf I onder 1 en 6.

3. Openbaarmaking van uw informatie

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. We kunnen het echter delen met andere bedrijven van de Verisure Group voor administratieve doeleinden, in het kader van onze bedrijfsvoering en in het kader de levering van onze producten en diensten (waaronder begrepen de IT ondersteuning daarvan).

Aangezien onze activiteiten de vaardigheden en middelen van andere bedrijven vereisen, zullen we uw informatie verder moeten delen met de geselecteerde ontvangers, hieronder vermeld, om deze activiteiten uit te voeren. De categorieën ontvangers waarmee we uw informatie delen, zijn onder meer:

 • Klantenondersteuning zoals Apsis die wij gebruiken om ons te helpen met het leveren van onze formulieren en facturen en om contact met u op te nemen.

 • Telefoonsysteemproviders zoals LeadDesk die we gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen.

 • Financiële dienstverleners, bijvoorbeeld Gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet BVBA en Iuris Link NV, gevestigd in België, en aan wie we vorderingen kunnen toewijzen die voortkomen uit het met u gesloten contract, bijvoorbeeld in het geval van laattijdige betaling voor producten en diensten.

 • Bewakingsondernemingen waaronder Securitas, gevestigd in België en die wij gebruiken om een bewaker naar uw woning te sturen in geval een alarm is geactiveerd.

 • De politie om hen te laten weten dat er een gemonitored alarmsysteem in uw pand werd geïnstalleerd en telkens wanneer na verificatie blijkt dat er een misdrijf wordt gepleegd.

 • Aanbieders van diensten op het vlak van marketing, waaronder OMD NV, gevestigd in België die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites.

 • Wanneer wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, wordt uw informatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zal onderhevig zijn aan dezelfde wetten met betrekking tot uw informatie als wijzelf.

 • Wanneer we een bedrijf of activa verkopen aan een derde partij, in welk geval we uw gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa.

Daarnaast kunnen wij op basis van de door u in ons contract gegeven toestemming video-, beeld- en/of geluidopnames aan de overheid (politiediensten of Justitie of verzekeringsmaatschappijen doorgeven om schadegevallen op te lossen of de daders van strafbare feiten op te sporen.

4. Overdracht van uw informatie naar het buitenland

We slaan uw informatie op in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming. Deze landen hebben gelijkwaardige wetten als die van België wanneer het gaat om de bescherming van uw informatie.

Wanneer we uw informatie delen met bedrijven die zijn gevestigd in landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming, zorgen wij ervoor dat wij passende waarborgen treffen voor een adequaat beschermingsniveau zoals bijvoorbeeld goedgekeurde modelcontracten. Voor verdere details over de waarborgen die zijn getroffen en hoe u hiervan een kopie kunt ontvangen of deze in kunt zien kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

5. Derden

Voor zover de installatie en levering van onze producten en diensten bij u als klant de verwerking van persoonsgegevens van andere derden (zoals bezoekers of familieleden) inhouden, bent u mogelijk verplicht hen op de hoogte te stellen van onze verwerking van persoonsgegevens.

6. Bewaring van uw informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren om deze te gebruiken voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. In sommige gevallen, wanneer u zich uitschrijft voor marketingberichten, kunnen we uw gegevens aanstrepen zodat we weten dat we in de toekomst geen contact met u hoeven op te nemen voor marketingberichten terwijl wij deze kunnen (blijven) gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een met u gesloten contract.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen volgens ons beleid inzake gegevensbewaring.

7. Uw rechten en het maken van bezwaar

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij wijzen er op dat de in deze paragraaf genoemde rechten niet absoluut zijn en dat wij uitsluitend aan uw verzoek of bezwaar zullen voldoen voor zover wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, op correctie van eventuele fouten in onze bestanden, en op wissing van uw persoonsgegevens. In sommige omstandigheden heeft u het recht op beperking van de verwerking, om informatie die wij van u hebben ontvangen aan u of een derde partij te laten overdragen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wanneer wij uw toestemming vragen zullen wij u ook informeren hoe u deze kunt intrekken. U heeft tevens het recht om een opt-out van het ontvangen van toekomstige marketingberichten.

Bezwaar maken

In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer uw gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen alvorens op uw verzoek te reageren. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in principe binnen één maand, op uw verzoek. Wij hebben het recht om de termijn van één maand met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit https://www.privacycommission.be/.

8. Contact en klachten

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties in deze kennisgeving, inclusief het verzoek om uw privacyrechten uit te oefenen, is onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming kan op de volgende manier worden gecontacteerd:

Verisure NV

[email protected]

Raketstraat 66, 1130 Brussel.

Als u een klacht of bezorgdheid heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neemt u in eerste instantie contact met ons op en proberen we het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Status van deze juridische kennisgeving

De privacyverklaring is bijgewerkt in Mei 2018. We behouden ons het recht voor deze van tijd tot tijd aan te passen.”