Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Verisure. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen en te handelen in overeenstemming met uw rechten en privacywetten. Lees deze kennisgeving zorgvuldig door. Het geeft belangrijke informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en licht uw privacyrechten toe.

In deze kennisgeving, waarin we ‘u’ of ‘uw’ zeggen, betekent dit u of enige andere gemachtigde persoon die namens u handelt of eventuele begunstigden en andere personen in uw huishouden of organisatie. Waar we ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ zeggen, betekent dit Verisure N.V.

Neemt u kennis van deze privacyverklaring omdat uw gegevens aan ons zijn verstrekt door een andere persoon via ons verwijzingenprogramma dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder 6 waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Hebben wij uw persoonsgegevens ontvangen omdat u een contactpersoon bent in een actieplan van één van onze klanten dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder 3 waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Inhoudsopgave:

In deze privacyverklaring komt aan de orde:

 1. Verzameling van uw gegevens en hoe wij deze gebruiken

 2. Gegevens die we ontvangen van derden

 3. Openbaarmaking van uw informatie

 4. Overdracht van uw informatie naar het buitenland

 5. Derden

 6. Bewaring van uw informatie

 7. Uw rechten en het maken van bezwaar

 8. Contact en klachten

 1. Verzameling van uw gegevens en hoe we deze gebruiken

Welke gegevens we verzamelen hangt af van hoe u onze diensten gebruikt. De persoonsgegevens die we over u verzamelen of hebben, worden rechtstreeks door u verstrekt, komen van derden als onderdeel van een verwijzings-/actieplan of worden verzameld via uw activiteit op onze website of door gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld video- / audiomateriaal):

1.1. Marketing

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • Uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf;

 • We kunnen uw voorkeuren ook opnemen als onderdeel van onze gegevensanalyse om de wijze te verbeteren waarop we onze bedrijfsvoering doen en een betere dienstverlening te bieden;

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketingcommunicatie over onze beveiligingsproducten en -diensten te sturen. Dit kan, voor zover dit op grond van de wet is toegestaan, in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online-advertenties.

 • Waar we uw contactgegevens hebben omdat we u recent hebben voorzien van een alarmsysteem, zullen wij u op de hoogte houden van vergelijkbare producten of diensten (inclusief speciale aanbiedingen, kortingen en wedstrijden), tenzij u ons eerder hebt gevraagd om u dergelijke kennisgevingen niet te sturen of u zich heeft uitgeschreven uit onze elektronische marketingcommunicatie.

Opt out direct marketing: U krijgt de mogelijkheid u uit te schrijven uit onze elektronische marketingcommunicatie telkens wanneer u een dergelijke kennisgeving van ons ontvangt. U kunt ons ook een e-mail sturen waarin u ons vraagt om u niet langer dergelijke kennisgevingen toe te sturen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. In de meeste gevallen is onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten. Een andere juridische grondslag is toestemming (bijvoorbeeld waar dit wettelijke vereist is).

1.2. Vragenlijst bij offerteaanvraag

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, huisadres, telefoonnummer en een algemene beschrijving van uw eigendom en leefgewoonten.

Wij gebruiken uw informatie die u aan ons opgeeft voor het volgende doel:

 • Om u een offerte te kunnen overhandigen en daaraan opvolging te kunnen geven.

 • Om gedurende 12 maanden telefonisch met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen.Voor uw informatie, uw gegevens worden door Verisure gedurende een periode van 12 maanden bewaard en in het geval dat u een aanbieding is gedaan, worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum waarop de aanbieding is gedaan

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. Onze verwerking is noodzakelijk voor het nemen van precontractuele maatregelen, namelijk om aan uw verzoek om een offerte te voldoen. Daarnaast is onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het managen van onze bedrijfsvoering, het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten.

1.3. Bij sluiting van een contract en administratie van de klantrelatie

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, geboortedatum thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres en betalingsgegevens, de geschiedenis van onze contacten met u, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken waarop u heeft geantwoord en de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van het alarmsysteem.

Informatie noodcontactperso(o)n(en):

wij zullen ook de contactgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen bij u verzamelen. Dit omvat hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Noodcontactperso(o)n(en) kunnen uw partner, familieleden, buren, vrienden of werknemers zijn.

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw gegevens om het alarm systeem van uw keuze te installeren, onze diensten aan te leveren en administratie te verzorgen (inclusief facturering, incasso, standaardbetaling, hardware- en software-updates en technische ondersteuning). Deze verwerking is toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving omdat wij deze nodig hebben om uitvoering te geven aan het met u gesloten contract waaronder onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten.

 • We gebruiken uw gegevens ook om onze relatie met u te beheren, bijvoorbeeld om verzoeken aan onze klantendienst te verwerken, prijsaanpassingen door te voeren en tevredenheidsonderzoeken te beheren. Om ons in staat te stellen de prijs van uw abonnement aan te passen, kunnen we overgaan tot profilering en analyse, tenzij u hiertegen bezwaar maakt, van een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals uw adres, de duur van uw contract, de gebruiksgegevens van onze producten en diensten, uw interacties met ons, het gebruik van onze applicaties en, in het algemeen, de factoren die van invloed kunnen zijn op uw bereidheid om u te blijven abonneren op onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze verwerkingen zijn in dit geval noodzakelijk om ons rechtmatig belang na te streven, omdat ze gericht zijn op het bieden van een bevredigende klantervaring, rekening houdend met uw specifieke situatie en daarbij uw loyaliteit verzekeren door alert te blijven op uw omgeving en factoren die uw bereidheid kunnen wijzigen om geabonneerd te blijven op onze dienstverlening. U hebt het recht om u te verzetten tegen deze profilering door contact met ons op te nemen op de onderstaande coördinaten.

 • Geen van de bovengenoemde bewerkingen leidt ertoe dat er op volledig geautomatiseerde basis significante of juridische beslissingen over u worden genomen.

Gebruik van informatie noodcontactperso(o)n(en):

We nemen contact op met uw contactpersonen voor noodgevallen wanneer uw alarm afgaat en we u niet kunnen bereiken. Als u ons persoonlijke gegevens over deze personen verstrekt, garandeert u dat wij hen hebben geïnformeerd dat wij hun gegevens als een persoon zullen gebruiken om in geval van nood op de hoogte te worden gehouden, en dat dit in uw en ons belang is om hun gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Na het verzamelen van de gegevens van mensen die in geval van nood op de hoogte moeten worden gebracht, kunnen onze beveiligingsadviseurs, met uw toestemming, contact met hen opnemen om hen te trainen uw alarmsysteem te gebruiken en, als zij hun interesse kenbaar maken, de producten en diensten die wij aanbieden voor te stellen.

Opt out noodcontactperso(o)n(en): Als een noodcontactperso(o)n(en) aangeeft niet als noodcontactpersoon te willen fungeren dan zullen wij deze noodcontactpersoon uit het actieplan van de klant verwijderen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

Onze verwerking is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving en in alle gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten). De verwerking van de persoonsgegevens van noodcontactperso(o)n(en) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de klant om effectieve beveiligingsdiensten te bieden, respectievelijk, te kunnen ontvangen.

Ter informatie: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen, voert de DPO vooraf een afweging uit tussen uw rechten en vrijheden en de belangen die Verisure onafhankelijk nastreeft, om ervoor te zorgen dat deze belangen geen onevenwicht creëren ten nadele van uw rechten en vrijheden. Bijgevolg is de verwerking op basis van legitieme belangen:

- Duidelijk rechtmatig volgens de wet;

- Op voldoende duidelijke en nauwkeurige wijze vastgesteld;

- Gekenmerkt door een bestaand en actueel belang (geen hypothetisch belang) dat deel uitmaakt van onze activiteiten.

1.4. Uw gebruik van onze website

Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

1.5. Uw gebruik van onze diensten

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, contacten voor noodgevallen, logbestanden van telefoongesprekken en alle correspondentie, GPS-gegevens en systeemgebruikerslogboeken inclusief alarm- en responsgebeurtenissen.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Contactgegevens: wij gebruiken deze gegevens om contact met u te onderhouden over en in verband met de uitvoering van de aan u te leveren beveiligingsdiensten zoals bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van onderhoud en afhandelen van vragen of klachten.

 • Telefoongesprekken: we zullen telefonisch met u communiceren voor routineonderhoud en onderhoudsdoeleinden of in het geval van een alarmsignaal. Al onze telefoongesprekken worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligde database voor een periode van 90 dagen en worden na afloop van deze periode automatisch verwijderd. Deze gesprekken worden opgenomen met het oog op bewijsvoering omtrent met u gemaakte afspraken en bewijsvergaring in verband met een beveiligingsincident. De opnamen kunnen (steekproefgewijs) ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole.

 • Conversatie in chat: Het is ook mogelijk voor de klant om op elk moment contact met ons op te nemen via de chatfaciliteit in de Mypages app. Chatgesprekken worden voor een periode van 90 dagen bewaard en worden na afloop van deze periode automatisch verwijderd.

 • Alarmlogs: wanneer u of een andere gebruiker uw alarm activeert of deactiveert, dan houden wij bij wanneer dit gebeurde, de gebruikte methode en de gebruikersnaam. Deze logs zijn beschikbaar voor u op My Pages en de Verisure mobiele applicatie.

 • GPS-locatie: Wanneer een alarmsignaal wordt gegenereerd zullen wij uw GPS-locatie volgen om te bepalen of u al dan niet thuis bent. Daarnaast kunt u Verisure My Pages voor kiezen dat uw alarmsysteem u via de Verisure App bijhoudt wie zich op welk moment in het beveiligde object bevindt.

 • Alarmfoto’s en -opnames: wanneer uw alarm afgaat, ontvangen wij foto’s of opnames van uw pand op basis van het type apparatuur dat is geïnstalleerd in uw pand. Opnamen zullen slechts een beperkte periode beslaan (ten vroegste beginnend vanaf kort voordat het alarmsignaal werd gegeneerd). Afhankelijk van uw keuze van diensten, kunt u het systeem op elk gewenst moment gebruiken om afbeeldingen van uw eigendom te bekijken en te nemen.

 • Biometrische gegevens (bijv. Stemherkenningssystemen, vingerafdrukken, enz.): Afhankelijk van het geïnstalleerde type alarmsysteem kunnen we biometrische gegevens verwerken bij de levering van (toekomstige) producten en diensten. We zullen u informeren over elke service die deze functionaliteit omvat en u waar nodig aanvullende privacyinformatie verstrekken.

 • We kunnen geaggregeerde klantengegevens gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten (inclusief installatie, onderhoud en monitoring) en voor de ontwikkeling van marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

Onze verwerking is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten), uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om waaronder ons belang om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om onze producten en diensten te verbeteren.

1.6. Belangrijke informatie om te weten

Het is belangrijk om te benadrukken dat de klant, die gebruik maakt van de diensten van Verisure, de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot de beelden, video's en opnamen van de camera's en dat Verisure, die de door de klant gevraagde diensten voor de camera's levert, de Verwerker is en daarom handelt in overeenstemming met de instructies van de klant, zoals gespecificeerd in verwerkingovereenkomst die beschikbaar is hier . Deze overeenkomst bepaalt hoe we persoonsgegevens mogen verwerken en welke rechten en plichten Verisure en de klant ten opzichte van elkaar hebben.

Ter informatie:

- "De voor de verwerking verantwoordelijke" is de rechtspersoon (bedrijf, gemeente, enz.) of natuurlijke persoon die het doel van en de middelen voor een verwerking vaststelt, d.w.z. het doel en de manier waarop deze wordt uitgevoerd.

- De "verwerker" is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke;

Er is een brochure beschikbaar om u meer in detail te informeren over de algemene verplichtingen die u heeft onder de AVG en de Camerawet naar aanleiding van de installatie van bewakingscamera’s hier . Wij raden u ten zeerste aan deze brochure zorgvuldig na te lezen om er zeker van te zijn dat u voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft u de mogelijkheid om enkele keuzes te maken met betrekking tot deze foto's/afbeeldingen/geluiden/video's van bewakingscamera's via uw Mypages-account :

- Een keuze met betrekking tot hoe lang deze worden bewaard, variërend van minimaal 7 dagen tot maximaal 30 dagen in geval van vals alarm en maximaal 730 dagen in geval van een reëel incident (inbraak, SOS of brand).

- Een keuze met betrekking tot het al dan niet delen van deze bewakingsbeelden/video's met de desbetreffende autoriteiten wanneer dat nodig is (politie, rechtbank, enz.)

Ter informatie, voor nieuwe installaties zijn de volgende standaardinstellingen van toepassing:

- Bewaartermijn van 30 dagen voor valse alarmen;

- Bewaartermijn van 360 dagen voor reële incidenten;

- Het delen van afbeeldingen/video's met de politie door Verisure in real-time in het geval van een geverifieerd alarm;

Deze keuzes kunnen echter op elk moment door de klant worden gewijzigd via MyPages en zijn dus niet definitief.

Indien bestaande klanten geen keuze maken, is de standaard bewaartermijn 30 dagen voor valse alarmen en 360 dagen voor reële incidenten. Ze hebben echter op elk ogenblik de mogelijkheid om deze standaard bewaartermijnen aan te passen.

Houd er rekening mee dat de bewaarperiode die u kiest van invloed zal zijn op ons vermogen om te reageren op uw verzoeken en eventuele verzoeken van de autoriteiten. Als de bewaarperiode kort genoeg is (bijvoorbeeld 7 dagen), kunnen de beelden/video's niet meer worden gedeeld, omdat ze dan al uit onze database zijn verwijderd. Let op: als een rechtbank of een officier van justitie dit beveelt via een officieel verzoek, kan Verisure wettelijk verplicht zijn om de opnames en beelden die zijn opgeslagen op haar servers te overhandigen, ongeacht of u al dan niet toestemming geeft voor het delen ervan.

Houd er rekening mee dat Verisure alle informatie met betrekking tot dergelijke incidenten kan gebruiken, inclusief bewakingsbeelden/video's, audio en incidentrapporten, indien beschikbaar, wanneer dit nodig is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van haar wettelijke rechten om haar legitieme belangen te beschermen.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft de klant natuurlijk altijd het recht om op elk moment contact op te nemen met Verisure om te verzoeken om de verwijdering van afbeeldingen, video's en opnames van de camera's vóór het verstrijken van de gekozen termijnen. Houd er in dat geval rekening mee dat het verwijderen tot tien werkdagen kan duren, aangezien de tussenkomst van de verschillende betrokken afdelingen noodzakelijk is.

Neem voor meer informatie contact op met DPO op [email protected].

 

1.7. Specifieke voorwaarden – SOS Services

Gebruik van locatiegegevens

 • Voor de Verisure SOS en Verisure SOS Timer services, worden de locatiegegevens van een gebruiker enkel gebruikt door Verisure met als doel de service te verlenen – bijvoorbeeld gepaste hulp geven aan een gebruiker wanneer een SOS veroorzaakt wordt en, indien nodig, om de contactpersonen bij noodgeval en de hulpdiensten te informeren. Deze locatiegegevens worden niet langer bijgehouden dan de tijd die nodig is om een incident op te lossen en daarna niet langer dan 90 dagen.

Persoonlijke gegevens

 • Indien een gebruiker vragen heeft over het gebruik van persoonlijke gegevens in de Verisure Guardian Services, dient de gebruiker contact op te nemen met de persoon die hem/haar heeft toegevoegd aan de SOS-functie van de Verisure App. Het privacybeleid van Verisure is hier ook beschikbaar: https://www.verisure.be/nl/privacy-en-cookieverklaring/ en geldt, naast de specifieke bepalingen van Verisure Guardian Services.

Gebruikers van de mobiele Verisure-app

 • Wanneer u als klant gebruikers toevoegt aan uw mobiele Verisure-app, worden de persoonlijke gegevens van deze personen door Verisure verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze andere gebruikers voor deze verwerking en dient ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van ons privacybeleid.

1.8. Verwijzingen

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u als degene die een person aan ons verwerkt:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Informatie over doorverwezen perso(o)n(en):

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over de persoon die aan ons doorverwezen wordt via ons verwijzingsprogramma:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • U kunt uw vrienden en familie naar ons verwijzen via ons “verwijs een vriend” -model. Wij registreren in dat geval dat u iemand aan ons heeft doorverwezen zodat wij kunnen verwerken van wie de verwijzing afkomstig is en waar van toepassing uitvoering kunnen geven aan een voordeelregeling indien de persoon die u doorverwijst een alarminstallatie bij ons afneemt.

Als u ons persoonsgegevens met betrekking tot uw familie en vrienden verstrekt, staat u er jegens ons voor in dat u hen tijdig en volledig informeert dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt en dat wij deze gegevens zullen gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot de installatie van een alarm.

 • Na het verzamelen van dergelijke persoonsgegevens, zullen we telefonisch contact opnemen met de persoon die aan ons is doorverwezen, hen informeren dat wij de verwijzing van u hebben ontvangen, hen voorzien van deze privacyverklaring en hen de mogelijkheid bieden om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens. Wij zullen geen contact opnemen met deze persoon indien hij eerder heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd.

Opt-out doorverwezen persoon: Indien u aan ons bent doorverwezen en bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of aangeeft geen interesse te hebben in onze producten dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken. U kunt uw bezwaar sturen aan het e-mailadres [email protected].

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan op basis van de toepasselijke privacywetgeving. De verwerking van de persoonsgegevens van de verwijzende persoon is gebaseerd op de uitvoering van een contract (de voordeelregeling) en ons gerechtvaardigd belang, zoals om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De verwerking van de persoonsgegevens van de aan ons doorverwezen persoon is toegestaan op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze organisatie, merken en onze producten en diensten aan te prijzen.

2. Gegevens die we ontvangen van derden

Zoals als uit het voorgaande volgt ontvangen wij de meeste informatie direct van u of verzamelen wij deze bij de uitvoering van onze beveiligingsdiensten. Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen via een verwijzing van een familielid of vriend (paragraaf I onder 6, hiervoor) of als u genoemd wordt in aan actieplan ((paragraaf I onder 3, hiervoor).

We ontvangen ook contactgegevens van externe partnerbedrijven, zoals verschillende vastgoedmakelaars en verzekeringsagenten die wordt gehouden in de EU.

Wij zullen uw informatie verzamelen en gebruiken om onze diensten aan u aan te bieden en te verkopen, tenzij u zich expliciet heeft uitgeschreven bij ons of eerder heeft aangegeven dat u niet benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden. We zullen u op elk gewenst moment de mogelijkheid bieden om u af te melden als u van gedachte verandert. Voor meer informatie over dit doel verwijzen wij naar paragraaf I onder 1 en 6.

3. Openbaarmaking van uw informatie

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. We kunnen het echter delen met andere bedrijven van de Verisure Group voor administratieve doeleinden, in het kader van onze bedrijfsvoering en in het kader de levering van onze producten en diensten (waaronder begrepen de IT ondersteuning daarvan).

Aangezien onze activiteiten de vaardigheden en middelen van andere bedrijven vereisen, zullen we uw informatie verder moeten delen met de geselecteerde ontvangers, hieronder vermeld, om deze activiteiten uit te voeren. De categorieën ontvangers waarmee we uw informatie delen, zijn onder meer:

 • Klantenondersteuning zoals Apsis die wij gebruiken om ons te helpen met het leveren van onze formulieren en facturen en om contact met u op te nemen.

 • Telefoonsysteemproviders zoals LeadDesk die we gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen.

 • Financiële dienstverleners, bijvoorbeeld Gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet BVBA en Iuris Link NV, gevestigd in België, en aan wie we vorderingen kunnen toewijzen die voortkomen uit het met u gesloten contract, bijvoorbeeld in het geval van laattijdige betaling voor producten en diensten.

 • Bewakingsondernemingen waaronder Securitas, gevestigd in België en die wij gebruiken om een bewaker naar uw woning te sturen in geval een alarm is geactiveerd.

 • De politie om hen te laten weten dat er een gemonitored alarmsysteem in uw pand werd geïnstalleerd en telkens wanneer na verificatie blijkt dat er een misdrijf wordt gepleegd.

 • Aanbieders van diensten op het vlak van marketing, waaronder OMD NV, gevestigd in België die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites.

 • Wanneer wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, wordt uw informatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zal onderhevig zijn aan dezelfde wetten met betrekking tot uw informatie als wijzelf.

 • Wanneer we een bedrijf of activa verkopen aan een derde partij, in welk geval we uw gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa.

Daarnaast kunnen wij op basis van de door u in ons contract gegeven toestemming video-, beeld- en/of geluidopnames aan de overheid (politiediensten of Justitie of verzekeringsmaatschappijen doorgeven om schadegevallen op te lossen of de daders van strafbare feiten op te sporen.

4. Overdracht van uw informatie naar het buitenland

We slaan uw informatie op in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming. Deze landen hebben gelijkwaardige wetten als die van België wanneer het gaat om de bescherming van uw informatie.

Wanneer we uw informatie delen met bedrijven die zijn gevestigd in landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming, zorgen wij ervoor dat wij passende waarborgen treffen voor een adequaat beschermingsniveau zoals bijvoorbeeld goedgekeurde modelcontracten. Voor verdere details over de waarborgen die zijn getroffen en hoe u hiervan een kopie kunt ontvangen of deze in kunt zien kunt u contact opnemenmet onze DPO via [email protected].

5. Derden

Voor zover de installatie en levering van onze producten en diensten bij u als klant de verwerking van persoonsgegevens van andere derden (zoals bezoekers of familieleden) inhouden, bent u mogelijk verplicht hen op de hoogte te stellen van onze verwerking van persoonsgegevens.

6. Bewaring van uw informatie

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren om deze te gebruiken voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. In sommige gevallen, wanneer u zich uitschrijft voor marketingberichten, kunnen we uw gegevens aanstrepen zodat we weten dat we in de toekomst geen contact met u hoeven op te nemen voor marketingberichten terwijl wij deze kunnen (blijven) gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een met u gesloten contract.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen volgens ons beleid inzake gegevensbewaring.

Om preciezer te zijn,

- Als u een klant bent, worden uw persoonlijke gegevens maximaal 7 jaar na de beëindiging van het contract bewaard;

- Als u een prospect bent, worden uw persoonlijke gegevens maximaal 2 jaar bewaard als er een aanbod is gedaan maar dit niet heeft geleid tot een contract closing.

7. Uw rechten en het maken van bezwaar

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij wijzen er op dat de in deze paragraaf genoemde rechten niet absoluut zijn en dat wij uitsluitend aan uw verzoek of bezwaar zullen voldoen voor zover wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens (recht op toegang):

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens. U kunt ons vragen om een kopie van de persoonsgegevens die wij over u verwerken en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om rectificatie van uw persoonsgegevens (recht op rectificatie):

U kan ons vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.

 

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens (recht op verwijdering):

U kan ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen:

(i) Wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor we ze verwerken. Met andere woorden, wanneer we geen geldige reden hebben om ze te blijven verwerken;

(ii) wanneer u de toestemming waarop de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking ervan;

(iii) wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar gegrond is;

(iv) indien de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig is;

(v) wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen.

Er zijn echter twee specifieke uitzonderingen met betrekking tot dit recht op verwijdering. Dit recht is niet van toepassing wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet die de verwerking ervan vereist;

- Om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (recht op beperking):

U kan ons te allen tijde vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken wanneer één van de volgende zaken van toepassing is:

· U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens, in welk geval de verwerking van uw gegevens wordt beperkt gedurende de periode waarin de juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd;

· De verwerking van uw persoonsgegevens is onwettig en u kiest voor beperking van de verwerking in plaats van verwijdering;

· U maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen, in welk geval de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt gedurende de periode die nodig is om vast te stellen of de legitieme belangen van Verisure prevaleren boven uw eigen belangen;

Ter informatie: wanneer de verwerking van uw gegevens in één van de bovengenoemde omstandigheden is beperkt, mogen deze persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van/inzake juridische claims. Een dergelijke beperking kan ons verhinderen om u de diensten te verlenen die wij u volgens het met u afgesloten contract moeten verlenen.

In het geval dat u een beperking op de verwerking van uw gegevens hebt verkregen, zal Verisure u informeren voordat deze beperking wordt opgeheven.

De overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aanvragen (recht op overdraagbaarheid):

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat of om deze door te geven aan een derde partij.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Recht op bezwaar):

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. In dit geval zal de verwerking van uw gegevens op deze rechtsgrondslag niet plaatsvinden, tenzij wordt aangetoond dat er dwingende legitieme gronden zijn voor de verwerking van uw gegevens die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van/inzake juridische claims.

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Voor meer informatie of om bezwaar te maken, kunt u een e-mail sturen naar onze DPO op [email protected].

 

8. Contact en klachten

U kunt de bovenstaande rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") op [email protected]. Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze DPO.

 

Houd er rekening mee dat we u om specifieke informatie kunnen vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat u uw andere rechten op het gebied van gegevensbescherming kunt uitoefenen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan iemand die geen recht heeft om ze te ontvangen, waardoor uw privacy wordt beschermd.

 

We zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren, in principe binnen een maand na ontvangst van uw verzoek. We hebben het recht om deze termijn met nog eens twee maanden te verlengen rekening houdende met de complexiteit dienaangaande en het aantal verzoeken. In dit geval zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van de verlenging en de redenen voor het uitstel.

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming. In België is de toezichthouder voor gegevensbescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen.

Postadres: Pressestraat 35, 1000 Brussel;

[email protected].

Dit privacybeleid is bijgewerkt in Mei 2024. We behouden ons het recht voor om het van tijd tot tijd te wijzigen.