Raadpleeg hier onze privacyverklaring en lees hier hoe we gebruik maken van cookies.

 

PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Verisure. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen en te handelen in overeenstemming met uw rechten en privacywetten. Lees deze kennisgeving zorgvuldig door. Het geeft belangrijke informatie over hoe wij persoonsgegevens gebruiken en licht uw privacyrechten toe.

In deze kennisgeving, waarin we ‘u’ of ‘uw’ zeggen, betekent dit u of enige andere gemachtigde persoon die namens u handelt of eventuele begunstigden en andere personen in uw huishouden of organisatie. Waar we ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ zeggen, betekent dit Verisure NV.

Neemt u kennis van deze privacyverklaring omdat uw gegevens aan ons zijn verstrekt door een andere persoon via ons verwijzingenprogramma dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder  7  waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Hebben wij uw persoonsgegevens ontvangen omdat u een contactpersoon bent in een actieplan van één van onze klanten dan wijzen wij met name op de paragraaf I onder 3 waarin besproken wordt welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden.

Inhoudsopgave:

In deze privacyverklaring komt aan de orde:

 1. Verzameling van uw gegevens en hoe wij deze gebruiken
 2. Gegevens die we ontvangen van derden
 3. Openbaarmaking van uw informatie
 4. Overdracht van uw informatie naar het buitenland
 5. Derden
 6. Bewaring van uw informatie
 7. Uw rechten en het maken van bezwaar
 8. Contact en klachten

1. VERZAMELING VAN UW GEGEVENS EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN

Welke gegevens we verzamelen hangt af van hoe u onze diensten gebruikt. De persoonsgegevens die we over u verzamelen of hebben, worden rechtstreeks door u verstrekt, komen van derden of worden verzameld via uw activiteit op onze website of door gebruik van onze diensten (bijvoorbeeld video- / audiomateriaal):

1.1. Marketing

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • Uw naam, thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres, land van verblijf;
 • We kunnen uw voorkeuren ook opnemen als onderdeel van onze gegevensanalyse om de wijze te verbeteren waarop we onze bedrijfsvoering doen en een betere dienstverlening te bieden;

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketingcommunicatie over onze beveiligingsproducten en -diensten te sturen. Dit kan, voor zover dit op grond van de wet is toegestaan, in de vorm van e-mail, post, sms, telefoon of gerichte online-advertenties.
 • Waar we uw contactgegevens hebben omdat we u recent hebben voorzien van een alarmsysteem, zullen wij u op de hoogte houden van vergelijkbare producten of diensten (inclusief speciale aanbiedingen, kortingen en wedstrijden), tenzij u ons eerder hebt gevraagd om u dergelijke kennisgevingen niet te sturen of u zich heeft uitgeschreven uit onze elektronische marketingcommunicatie.

Opt out direct marketing: U krijgt de mogelijkheid u uit te schrijven uit onze elektronische marketingcommunicatie telkens wanneer u een dergelijke kennisgeving van ons ontvangt. U kunt ons ook een e-mail sturen waarin u ons vraagt ​​om u niet langer dergelijke kennisgevingen toe te sturen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke privacywetgeving. In de meeste gevallen is onze verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten. Een andere juridische grondslag is toestemming (bijvoorbeeld waar dit wettelijk vereist is).

1.2. Vragenlijst bij offerteaanvraag

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, huisadres, telefoonnummer en een algemene beschrijving van uw eigendom en leefgewoonten.

Wij gebruiken uw informatie die u aan ons opgeeft voor het volgende doel:

 • Om u een offerte te kunnen overhandigen en daaraan opvolging te kunnen geven.
 • Om gedurende 12 maanden telefonisch met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen tenzij u heeft aangegeven niet ongevraagd telefonisch te willen worden benaderd;
 • om gedurende 12 maanden per reguliere post met u in contact te komen om u een ander voorstel te doen,
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor statistische doeleinden, dat wil om geaggregeerde informatie te verzamelen die wij gebruiken voor de verbetering van onze producten en diensten.

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke privacywetgeving. Onze verwerking is noodzakelijk voor het nemen van precontractuele maatregelen, namelijk om aan uw verzoek om een offerte te voldoen. Daarnaast is onze verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, zoals het managen van onze bedrijfsvoering, het aanprijzen van onze organisatie, merken en het aanprijzen en verbeteren van onze producten en diensten.

1.3. Bij sluiting van een contract en administratie van de klantrelatie

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, geboortedatum thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres en betalingsgegevens, de geschiedenis van onze contacten met u, de resultaten van de tevredenheidsonderzoeken waarop u heeft geantwoord en de gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van het alarmsysteem.

Informatie noodcontactperso(o)n(en):

Wij zullen ook de contactgegevens van uw contactpersonen voor noodgevallen bij u verzamelen. Dit omvat hun naam, mobiele telefoonnummer en e-mailadres. Noodcontactperso(o)n(en) kunnen uw partner, familieleden, buren, vrienden of werknemers zijn.

Wij gebruiken uw informatie voor de volgende doeleinden:

 • Wij gebruiken uw gegevens om het alarmsysteem van uw keuze te installeren, onze diensten aan te leveren en admnistratie te verzorgen (inclusief facturing, hardware- en software-updates en technische ondersteuning te bieden) . Deze verwerking is toegestaan ​​door de toepasselijke privacywetgeving omdat wij deze nodig hebben om uitvoering te geven aan het met u gesloten contract waaronder onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten.
 • Wij gebruiken uw naam, voornaam, telefoonnummer (call en sms) en e-mailadres voor incasso en regelmatige betalingen. In dit verband kan ook uw postadres worden  gebruikt. De persoon die door u wordt vermeld als beheerder van de uitvoering van de overeenkomst met ons kan ook per telefoon (call en sms) en e-mailadres gecontacteerd worden voor incasso en regelmatige betalingen. Indien nodig hebt u zijn/haar akkoord daaromtrent ontvangen.
 • We gebruiken uw gegevens ook om onze relatie met u te beheren, bijvoorbeeld om verzoeken aan onze klantendienst te verwerken, prijsaanpassingen door te voeren en tevredenheidsonderzoeken te beheren. Om ons in staat te stellen de prijs van uw abonnement aan te passen, kunnen we overgaan tot profilering en analyse, tenzij u hiertegen bezwaar maakt, van een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals uw adres, de duur van uw contract, de gebruiksgegevens van onze producten en diensten, uw interacties met ons, het gebruik van onze applicaties en, in het algemeen, de factoren die van invloed kunnen zijn op uw bereidheid om u te blijven abonneren op onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Deze verwerkingen zijn in dit geval noodzakelijk om ons rechtmatig belang na te streven, omdat ze gericht zijn op het bieden van een bevredigende klantervaring, rekening houdend met uw specifieke situatie en daarbij uw loyaliteit verzekeren door alert te blijven op uw omgeving en factoren die uw bereidheid kunnen wijzigen om geabonneerd te blijven op onze dienstverlening. U hebt het recht om u te verzetten tegen deze profilering door contact met ons op te nemen op de onderstaande coördinaten.
 • Geen van de bovengenoemde bewerkingen leidt ertoe dat er op volledig geautomatiseerde basis significante of juridische beslissingen over u worden genomen.

Gebruik van informatie noodcontactperso(o)n(en):

 • We nemen contact op met uw contactpersonen voor noodgevallen wanneer uw alarm afgaat en we u niet kunnen bereiken. Als u ons persoonlijke gegevens over deze personen verstrekt, garandeert u dat wij hen hebben geïnformeerd dat wij hun gegevens als een persoon zullen gebruiken om in geval van nood op de hoogte te worden gehouden, en dat dit in uw en ons belang is om hun gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Na het verzamelen van de gegevens van mensen die in geval van nood op de hoogte moeten worden gebracht, kunnen onze beveiligingsadviseurs, met uw toestemming, contact met hen opnemen om hen te trainen uw alarmsysteem te gebruiken en, als zij hun interesse kenbaar maken, de producten en diensten die wij aanbieden voor te stellen.
 • Deze personen kunnen ook door Verisure worden benaderd per telefoon en/of e-mail om de contractgegevens zo nodig bij te werken.

Opt out noodcontactperso(o)n(en): Als een noodcontactperso(o)n(en) aangeeft niet als noodcontactpersoon te willen fungeren dan zullen wij hem uit het actieplan van de klant verwijderen. Het e-mailadres hiervoor is [email protected].

Onze verwerking is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke privacywetgeving en in alle gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens toegestaan uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten). De verwerking van de persoonsgegevens van noodcontactperso(o)n(en) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en het gerechtvaardigd belang van de klant om effectieve beveiligingsdiensten te bieden, respectievelijk, te kunnen ontvangen.

1.4. Uw gebruik van onze website

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die u ons bezorgt en ter beschikking stelt via onze website (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier en/of vragenlijst).

Raadpleeg daarnaast ook onze Cookieverklaring voor meer informatie over welke persoonsgegevens we van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

1.5. Uw gebruik van onze diensten

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • uw naam, thuisadres, telefoonnummer(s), e-mailadres, contacten voor noodgevallen, logbestanden van telefoongesprekken en alle correspondentie, GPS-gegevens en systeemgebruikerslogboeken inclusief alarm- en responsgebeurtenissen.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • Contactgegevens: wij gebruiken deze gegevens om contact met u te onderhouden over en in verband met de uitvoering van de aan u te leveren beveiligingsdiensten zoals bijvoorbeeld het plannen en uitvoeren van onderhoud en afhandelen van vragen of klachten.
 • Telefoongesprekken: we zullen telefonisch met u communiceren voor routineonderhoud en onderhoudsdoeleinden of in het geval van een alarmsignaal. Al onze telefoongesprekken worden geregistreerd en opgeslagen in een beveiligde database. Deze gesprekken worden opgenomen met het oog op bewijsvoering omtrent met u gemaakte afspraken en bewijsvergaring in verband met een beveiligingsincident. De opnamen kunnen (steekproefsgewijs) ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole.
 • Alarmlogs: wanneer u of een andere gebruiker uw alarm activeert of deactiveert, dan houden wij bij wanneer dit gebeurde, de gebruikte methode en de gebruikersnaam. Deze logs zijn beschikbaar voor u op My Pages en de Verisure mobiele applicatie.
 • GPS-locatie: Wanneer een alarmsignaal wordt gegenereerd zullen wij uw GPS-locatie volgen om te bepalen of u al dan niet thuis bent. Daarnaast kunt u Verisure My Pages voor kiezen dat uw alarmsysteem u via de Verisure App bijhoudt wie zich op welk moment in het beveiligde object bevindt.
 • Alarmfoto’s en -opnames: wanneer uw alarm afgaat, ontvangen wij foto’s of opnames van uw pand op basis van het type apparatuur dat is geïnstalleerd in uw pand. Opnamen zullen slechts een beperkte periode beslaan (ten vroegste beginnend vanaf kort voordat het alarmsignaal werd gegeneerd). Afhankelijk van uw keuze van diensten, kunt u het systeem op elk gewenst moment gebruiken om afbeeldingen van uw eigendom te bekijken en te nemen.
 • Biometrische gegevens (bijv. Stemherkenningssystemen, vingerafdrukken, enz.): Afhankelijk van het geïnstalleerde type alarmsysteem kunnen we biometrische gegevens verwerken bij de levering van (toekomstige) producten en diensten. We zullen u informeren over elke service die deze functionaliteit omvat en u waar nodig aanvullende privacy informatie verstrekken.
 • We kunnen geaggregeerde klantengegevens gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze producten en diensten (inclusief installatie, onderhoud en monitoring) en voor de ontwikkeling van marketingactiviteiten voor toekomstige klanten.

Onze verwerking is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke privacywetgeving uit hoofde van het contract (onze contractuele verplichting om u te voorzien van bewakingsdiensten), uit hoofde van ons gerechtvaardigd belang om waaronder ons belang om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en om onze producten en diensten te verbeteren.

1.6. Specifieke voorwaarden – SOS Services

Gebruik van locatiegegevens

 • Voor de Verisure SOS en Verisure SOS Timer services, worden de locatiegegevens van een gebruiker enkel gebruikt door Verisure met als doel de service te verlenen – bijvoorbeeld gepaste hulp geven aan een gebruiker wanneer een SOS veroorzaakt wordt en, indien nodig, om de contactpersonen bij noodgeval en de hulpdiensten te informeren. Deze locatiegegevens worden niet langer bijgehouden dan de tijd die nodig is om een incident op te lossen en daarna niet langer dan 90 dagen.

Persoonlijke gegevens

 • Indien een gebruiker vragen heeft over het gebruik van persoonlijke gegevens in de Verisure Guardian Services, dient de gebruiker contact op te nemen met de persoon die hem/haar heeft toegevoegd aan de SOS-functie van de Verisure App. Het privacybeleid van Verisure is hier ook beschikbaar: https://www.verisure.be/nl/privacy-en-cookieverklaring/ en geldt, naast de specifieke bepalingen van Verisure Guardian Services.

Gebruikers van de mobiele Verisure-app

 • Wanneer u als klant gebruikers toevoegt aan uw mobiele Verisure-app, worden de persoonlijke gegevens van deze personen door Verisure verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze andere gebruikers voor deze verwerking en dient ervoor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van ons privacybeleid.

1.7. Verwijzingen

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u als degene die een person aan ons verwerkt:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Informatie over doorverwezen perso(o)n(en):

Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over de persoon die aan ons doorverwezen wordt via ons verwijzingsprogramma:

 • Uw voor en achternaam, huisadres, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

Wij gebruiken uw informatie voor het volgende doel:

 • U kunt uw vrienden en familie naar ons verwijzen via ons “verwijs een vriend” -model. Wij registreren in dat geval dat u iemand aan ons heeft doorverwezen zodat wij kunnen verwerken van wie de verwijzing afkomstig is en waar van toepassing uitvoering kunnen geven aan een voordeelregeling indien de persoon die u doorverwijst een alarminstallatie bij ons afneemt.

Als u ons persoonsgegevens met betrekking tot uw familie en vrienden verstrekt, staat u er jegens ons voor in dat u hen tijdig en volledig informeert dat u deze persoonsgegevens aan ons verstrekt en dat wij deze gegevens zullen gebruiken om contact met hen op te nemen met betrekking tot de installatie van een alarm.

Als u een nieuwe Verisure klant bent, is de procedure als volgt:

– Nadat wij de persoonsgegevens hebben verzameld van de personen die u naar ons heeft doorverwezen, zullen wij deze op geanonimiseerde wijze delen met onze commerciële partner “BUYAPOWA”. Concreet zal alleen de voornaam van de doorverwezen persoon worden meegedeeld en zullen de andere gegevens betreffende de achternaam, het telefoonnummer en het e-mailadres worden afgeschermd.

– In een tweede fase nemen wij eenmaal telefonisch contact op met de persoon van wie de gegevens ons werden toegezonden, tenzij die persoon reeds heeft aangegeven dat hij of zij niet telefonisch wenst te worden gecontacteerd. Tijdens dit gesprek zullen wij de betrokkene vragen in te stemmen met het bewaren van zijn persoonsgegevens. Indien de betrokkene weigert zijn toestemming te geven, wordt de procedure beëindigd en worden de persoonsgegevens waarover Buyapowa en Verisure beschikken, automatisch gewist.

– Indien de betrokkene toestemming geeft voor de opslag van zijn gegevens, zal hem/haar een e-mail en/of een sms-bericht worden toegezonden om hem toegang te geven tot onderhavige privacyverklaring en hem/haar de mogelijkheid te bieden zijn toestemming voor de opslag van zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde in te trekken indien hij/zij van mening verandert.

– Voor uw informatie: er vindt geen overdracht van persoonsgegevens plaats buiten de Europese Unie in het kader van het delen van voormelde persoonsgegevens met BUYAPOWA.

– De gegevens die door Verisure en BUYAPOWA worden bewaard, blijven 12 maanden bewaard.

Als u een bestaande klant bent van Verisure, blijven de hierboven vermelde basisprincipes met betrekking tot de bewaarperiode, toestemming voor het delen van gegevens met BUYAPOWA en automatische verwijdering in geval van weigering dezelfde, zelfs als de doorverwijzingsprocedure anders is dan hierboven vermeld.

 

Opt-out doorverwezen persoon: Indien u aan ons bent doorverwezen en bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens of aangeeft geen interesse te hebben in onze producten dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken. U kunt uw bezwaar sturen aan het e-mailadres [email protected].

Ons gebruik van uw informatie zoals hierboven beschreven is toegestaan ​​op basis van de toepasselijke privacywetgeving. De verwerking van de persoonsgegevens van de verwijzende persoon is gebaseerd op de uitvoering van een contract (de voordeelregeling) en ons gerechtvaardigd belang, zoals om maatregelen te treffen die strekken tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. De verwerking van de persoonsgegevens van de aan ons doorverwezen persoon is toegestaan op grond van ons gerechtvaardigde belang om onze organisatie, merken en onze producten en diensten aan te prijzen.

2. GEGEVENS DIE WE ONTVANGEN VAN DERDEN

Zoals als uit het voorgaande volgt ontvangen wij de meeste informatie direct van u of verzamelen wij deze bij de uitvoering van onze beveiligingsdiensten. Daarnaast kunnen wij informatie over u ontvangen via een verwijzing van een familielid of vriend (paragraaf I onder 6, hiervoor) of als u genoemd wordt in aan actieplan ((paragraaf I onder 3, hiervoor).

We ontvangen ook contactgegevens van externe partnerbedrijven, zoals verschillende vastgoedmakelaars, marketingbedrijven en verzekeringsagenten die worden gehouden in de EU.

Wij zullen uw informatie verzamelen en gebruiken om onze diensten aan u aan te bieden en te verkopen, tenzij u zich expliciet heeft uitgeschreven bij ons of eerder heeft aangegeven dat u niet benaderd wilt worden voor marketingdoeleinden. We zullen u op elk gewenst moment de mogelijkheid bieden om u af te melden als u van gedachte verandert. Voor meer informatie over dit doel verwijzen wij naar paragraaf I onder 1 en 6.

3. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE

Wij verkopen uw informatie niet aan derden. We kunnen het echter delen met andere bedrijven van de Verisure Group voor administratieve doeleinden, in het kader van onze bedrijfsvoering en in het kader de levering van onze producten en diensten (waaronder begrepen de IT-ondersteuning daarvan).

Aangezien onze activiteiten de vaardigheden en middelen van andere bedrijven vereisen, zullen we uw informatie verder moeten delen met de geselecteerde ontvangers, hieronder vermeld, om deze activiteiten uit te voeren. De categorieën ontvangers waarmee we uw informatie delen, zijn onder meer:

 • Klantenondersteuning zoals Apsis die wij gebruiken om ons te helpen met het leveren van onze formulieren en facturen en om contact met u op te nemen.
 • Telefoonsysteemproviders zoals LeadDesk die we gebruiken om telefonisch contact met u op te nemen.
 • Financiële dienstverleners, bijvoorbeeld Gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet BV en Iuris Link NV, gevestigd in België, en aan wie we vorderingen kunnen toewijzen die voortkomen uit het met u gesloten contract, bijvoorbeeld in het geval van laattijdige betaling voor producten en diensten.
 • Bewakingsondernemingen waaronder Securitas, gevestigd in België en die wij gebruiken om een bewaker naar uw woning te sturen in geval een alarm is geactiveerd.
 • De politie om hen te laten weten dat er een gemonitord alarmsysteem in uw pand werd geïnstalleerd en telkens wanneer na verificatie blijkt dat er een misdrijf wordt gepleegd.
 • Aanbieders van diensten op het vlak van marketing, waaronder OMD NV, gevestigd in België die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze websites.
 • Wanneer wij of vrijwel al onze activa worden overgenomen door een derde partij, wordt uw informatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar zal onderhevig zijn aan dezelfde wetten met betrekking tot uw informatie als wijzelf.
 • Wanneer we een bedrijf of activa verkopen aan een derde partij, in welk geval we uw gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa.

Wij maken gebruik van de  prestatiegerichte marketingdiensten van derde partijen. Prestatiegerichte marketingdiensten zijn een eerlijke vorm van adverteren omdat de adverteerder alleen vergoeden voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden, moet er een match worden gemaakt tussen de publisher/website die de bezoeker heeft doorgestuurd en de transactie die hierdoor is gegenereerd.  Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, geven wij enerzijds anonieme transactiegegevens door aan dergelijke derde partijen inzake prestatiegerichte marketingdiensten. Deze gegevens betreffen demografische en geografische kenmerken. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en enkel gedeeld met de desbetreffende derde partijen inzake prestatiegerichte marketingdiensten.

1. Anderzijds verstrekken wij in dit verband, naast de anonieme transactiegegevens, ook de volgende gegevens die onder de GDPR vallen: gepseudonimiseerde transactie-ID’s: Deze transactie ID’s worden niet gedeeld met derden en alleen door ons gebruikt voor validatiedoeleinden.

2. Uw IP-adres wordt via het technische proces ook doorgegeven aan derde partijen inzake prestatiegerichte marketingdiensten. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen in de systemen van deze derde partijen.Bovendien sluiten wij in dit verband de nodige verwerkersovereenkomsten af.

Daarnaast kunnen wij op basis van de door u in ons contract gegeven toestemming video-, beeld- en/of geluidopnames aan de overheid (politiediensten of Justitie of verzekeringsmaatschappijen doorgeven om schadegevallen op te lossen of de daders van strafbare feiten op te sporen.

4. OVERDRACHT VAN UW INFORMATIE NAAR HET BUITENLAND

We slaan uw informatie op in de Europese Economische Ruimte (EER) of in landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming. Deze landen hebben gelijkwaardige wetten als die van België wanneer het gaat om de bescherming van uw informatie.

Wanneer we uw informatie delen met bedrijven die zijn gevestigd in landen zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming, zorgen wij ervoor dat wij passende waarborgen treffen voor een adequaat beschermingsniveau zoals bijvoorbeeld goedgekeurde modelcontracten. Voor verdere details over de waarborgen die zijn getroffen en hoe u hiervan een kopie kunt ontvangen of deze in kunt zien kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected].

5. DERDEN

Voor zover de installatie en levering van onze producten en diensten bij u als klant de verwerking van persoonsgegevens van andere derden (zoals bezoekers of familieleden) inhouden, bent u mogelijk verplicht hen op de hoogte te stellen van onze verwerking van persoonsgegevens.

6. BEWARING VAN UW INFORMATIE

We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren om deze te gebruiken voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. In sommige gevallen, wanneer u zich uitschrijft voor marketingberichten, kunnen we uw gegevens aanstrepen zodat we weten dat we in de toekomst geen contact met u hoeven op te nemen voor marketingberichten terwijl wij deze kunnen (blijven) gebruiken voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een met u gesloten contract.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen volgens ons beleid inzake gegevensbewaring.

7. UW RECHTEN EN HET MAKEN VAN BEZWAAR

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wij wijzen er op dat de in deze paragraaf genoemde rechten niet absoluut zijn en dat wij uitsluitend aan uw verzoek of bezwaar zullen voldoen voor zover wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

U hebt het recht op toegang tot uw gegevens, op correctie van eventuele fouten in onze bestanden, en op wissing van uw persoonsgegevens. In sommige omstandigheden heeft u het recht op beperking van de verwerking, om informatie die wij van u hebben ontvangen aan u of een derde partij te laten overdragen.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming verwerken, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Wanneer wij uw toestemming vragen zullen wij u ook informeren hoe u deze kunt intrekken. U heeft tevens het recht om een opt-out van het ontvangen van toekomstige marketingberichten.

Bezwaar maken

In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer uw gegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u om aanvullend bewijs van uw identiteit vragen alvorens op uw verzoek te reageren. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar in principe binnen één maand, op uw verzoek. Wij hebben het recht om de termijn van één maand met twee maanden te verlengen. Indien wij dit doen, zullen wij daarover binnen één maand na ontvangst van uw verzoek informeren.

U kunt ook een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthoudende autoriteit https://www.privacycommission.be/.

8. CONTACT EN KLACHTEN

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties in deze kennisgeving, inclusief het verzoek om uw privacyrechten uit te oefenen, is onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming kan op de volgende manier worden gecontacteerd:

Verisure NV

[email protected]

Raketstraat 66, 1130 Brussel.

Als u een klacht of bezorgdheid heeft over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, neemt u in eerste instantie contact met ons op en proberen we het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Status van deze juridische kennisgeving

De privacyverklaring is bijgewerkt in Oktober 2022. We behouden ons het recht voor deze van tijd tot tijd aan te passen.”

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?
Cookies zijn een hulpmiddel dat door webservers wordt gebruikt om informatie over hun bezoekers op te slaan en op te halen. Het is niet meer dan een unieke identificatie in de vorm van een tekstbestand dat sommige servers naar het apparaat van de gebruiker verwijzen, om informatie vast te leggen over wat we hebben gedaan voor zijn pagina’s. Cookies hebben een houdbaarheidsdatum, deze varieert afhankelijk van het type cookie en kan variëren van het moment dat de sessie duurt, tot een specifieke datum in de toekomst waarvan ze niet langer werkzaam zijn. Wij gebruiken zowel interne cookies als cookies van derden. Door bepaalde cookies van derden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat wij deze informatie met deze derden kunnen delen. Dit kan inhouden dat uw gegevens in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Hoe gebruikt Verisure cookies?
Verisure NV maakt gebruik van cookies om navigatie via haar website te vergemakkelijken, om veiligheidsredenen en om een grotere efficiëntie te bereiken en onze services aan u persoonlijk te maken. De gebruikte cookies zijn alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en zijn of haar apparaat. De cookies bevatten geen verwijzingen die ons in staat stellen de naam en achternamen van de gebruiker af te leiden en kunnen geen gegevensinhoud op uw apparaat lezen. Bovendien kan Verisure de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst niet van andere servers lezen. De informatie die met behulp van cookies bijvoorbeeld kan worden geanalyseerd, is de gebruikersnaam, het e-mailadres en wachtwoord, het internetprotocol (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw apparaat te verbinden met internet, browsertype en versie.

Hoe verander de cookie-instellingen?
Wij gebruiken cookies om de prestaties van onze site en uw ervaring te verbeteren. U kunt uw cookies hier instellen.
U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Welke soorten cookies gebruikt Verisure?
Verisure gebruikt de volgende cookies:
– Functionele cookies: Functionele cookies helpen een website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website in te schakelen. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
– Voorkeurscookies: met voorkeurscookies kan een website informatie onthouden die de manier verandert waarop de website zich gedraagt of eruit ziet, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waarin u zich bevindt.
– Prestatie (Analyse)cookies: dit zijn cookies waarmee we het aantal bezoekers van onze website kunnen herkennen en tellen. Het stelt ons ook in staat om te zien hoe bezoekers zich verplaatsen op de website wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.
– Relevantie cookies: deze cookies worden gebruikt om surfgewoonten en activiteiten te volgen. We gebruiken deze informatie om ons in staat stellen om relevante / gepersonaliseerde marketinginhoud op onze of een andere website te tonen. Wanneer we deze cookies gebruiken, kunnen we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en deze gebruiken om relevante advertenties weer te geven. Elke activiteit die wordt bijgehouden en geregistreerd met behulp van deze cookies kan worden gedeeld met derden.

 

Un cookie est un petit fichier de données (fichier texte) qu'un site Web, lorsqu'il est consulté par un utilisateur, demande à votre navigateur de stocker sur votre appareil afin de mémoriser des informations vous concernant, telles que vos préférences linguistiques ou informations de connexion. Nous configurons ces cookies appelés cookies internes. Nous utilisons également des cookies tiers, qui sont des cookies d'un domaine différent de celui du site Web que vous consultez, pour nos efforts de publicité et de marketing. Plus concrètement, nous utilisons des cookies et d'autres technologies de suivi selon les finalités suivantes :

Cookies strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces cookies ne stockent aucune information d’identification personnelle.

Cookies strictement nécessaires
Sous-groupe de cookiesCookiesCookies utilisésDurée de vie
verisure.be_dc_gtm_UA-xxxxxxxxCookies internesquelques secondes
www.cdn.verisure.beSERVERID31396Cookies internesquelques secondes
www.verisure.beOptanonConsent wordpress_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wordpresspass_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wordpress_sec_ eupubconsent OptanonAlertBoxClosed wp-postpass_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wp-settings-time-X wordpress_logged_in_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wordpressuser_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PHPSESSID wp-settings-Cookies internes365 Jours, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, 365 Jours, 365 Jours, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, Session, quelques secondes
verisure-be.hr-on.comPHPSESSIDCookies tiersSession

Cookies de performance

Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informés de votre visite sur notre site.

Cookies de performance
Sous-groupe de cookiesCookiesCookies utilisésDurée de vie
verisure.betraffic_source _hjFirstSeen _hjTLDTest _hjSessionUser_xxxxxx _gat_UA- _ga_xxxxxxx FirstTP _hjSession_xxxxxx _gat _gclxxxx GAuserID _hjAbsoluteSessionInProgress _hjid _vwo_uuid_v2 visitor_type _uetvid LastTP _gid _ga _gat_UA-26624173-1Cookies internes720 Jours, quelques secondes, Session, 364 Jours, quelques secondes, 729 Jours, 3650 Jours, quelques secondes, quelques secondes, 90 Jours, 7 Jours, quelques secondes, Session, 365 Jours, 3650 Jours, 16 Jours, 3650 Jours, 1 Jour, 730 Jours, quelques secondes
www.verisure.be_hjIncludedInPageviewSample _hjIncludedInSessionSample _pk_ses* _hjIncludedInSample _pk_id*Cookies internesquelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, Session, 392 Jours
www.facebook.com[Cookie does not have a name]Cookies tiersSession
360yield.comtuuid_lu, umehCookies tiers90 Jours, 90 Jours
VERISURE.BEtraffic_sourceCookies tiers720 Jours

Cookies de fonctionnalité

Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.

Cookies de fonctionnalité
Sous-groupe de cookiesCookiesCookies utilisésDurée de vie
verisure.be_hjAbsoluteSessionInProgress _hjTLDTest _pin_unauthCookies internesquelques secondes, Session, 364 Jours
www.verisure.betrctestcookie wpml_browser_redirect_test language _tq_id.TV-8181187263-1.6137Cookies internesSession, Session, 364 Jours, 730 Jours

Cookies pour une publicité ciblée

Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.

Cookies pour une publicité ciblée
Sous-groupe de cookiesCookiesCookies utilisésDurée de vie
www.verisure.be_fbp criteo_write_test _te_ __ar_v4 __adroll_fpcCookies internes89 Jours, quelques secondes, Session, 364 Jours, 365 Jours
verisure.be_uetsid _schn gclid pt_ cto_tld_test _scidCookies internes1 Jour, Session, 3650 Jours, quelques secondes, quelques secondes, 395 Jours
krxd.net_kuid_Cookies tiers180 Jours
media.netdata-c, data-c-ts, visitor-idCookies tiers30 Jours, 30 Jours, 365 Jours
linkedin.comAnalyticsSyncHistory, UserMatchHistoryCookies tiers30 Jours, 30 Jours
criteo.comoptout, uidCookies tiers364 Jours, 389 Jours
id5-sync.comcallback, car, cf, cip, cnac, gdprCookies tiersquelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes, quelques secondes
static.criteo.netcriteo_write_testCookies tiersquelques secondes
mediawallahscript.commCookieCookies tiers730 Jours
rlcdn.compxrc, rlas3Cookies tiers60 Jours, 365 Jours
.criteo.comuidCookies tiers390 Jours
doubleclick.netIDE, test_cookieCookies tiers390 Jours, 1 Jour
tpmn.co.krcriteo, uuidCookies tiers30 Jours, 365 Jours
ads.yahoo.comAPIDTSCookies tiersquelques secondes
tr.outbrain.comoutbrain_cid_fetchCookies tiersquelques secondes
mgid.commuidnCookies tiers6272 Jours
cm.mgid.commg_syncCookies tiers30 Jours
me.hunkal.comwuCookies tiers390 Jours
.taboola.comt_gidCookies tiers332 Jours
outbrain.comcriteo, obuidCookies tiers30 Jours, 90 Jours
ih.adscale.detuCookies tiers362 Jours
turn.comuidCookies tiers180 Jours
3lift.comtluidCookies tiers90 Jours
exchange.mediavine.comam_tokens, am_tokens_eu-v1, criteo, mv_tokens, mv_tokens_eu-v1Cookies tiers13 Jours, 13 Jours, 13 Jours, 14 Jours, 13 Jours
adscale.decct, uuCookies tiers362 Jours, 362 Jours
www.facebook.com Cookies tiersSession
dmxleo.comdmxIdCookies tiers300 Jours
match.sharethrough.comAWSALB, AWSALBCORSCookies tiers6 Jours, 6 Jours
adroll.com__adroll_sharedCookies tiers394 Jours
yandex.ruyandexuidCookies tiers3650 Jours
tapad.comTapAd_3WAY_SYNCS, TapAd_DID, TapAd_TSCookies tiers60 Jours, 60 Jours, 60 Jours
d.adroll.com__adrollCookies tiers394 Jours
yieldmo.comyieldmo_idCookies tiers364 Jours
casalemedia.comCMID, CMPRO, CMPSCookies tiers364 Jours, 89 Jours, 89 Jours
adsrvr.orgTDCPM, TDIDCookies tiers365 Jours, 365 Jours
tremorhub.comtv_UICR, tvidCookies tiers29 Jours, 365 Jours
demdex.netdemdexCookies tiers180 Jours
dpm.demdex.netdpmCookies tiers180 Jours
agkn.comabCookies tiers365 Jours
bidswitch.netc, tuuid, tuuid_luCookies tiers365 Jours, 365 Jours, 365 Jours
snapchat.comsc_atCookies tiers390 Jours
.bing.comMUIDCookies tiers390 Jours
bing.comMUIDCookies tiers390 Jours
sc-static.netX-ABCookies tiers1 Jour
cdn.taboola.comtrctestcookieCookies tiersSession
revcontent.com__ID, v1_151Cookies tiers18250 Jours, 30 Jours
i.liadm.com_li_ssCookies tiers30 Jours
mail.ruVIDCookies tiers366 Jours
taboola.comtaboola_session_idCookies tiersSession
addthis.comna_id, ouid, uidCookies tiers390 Jours, 390 Jours, 390 Jours
adnxs.comanj, uuid2Cookies tiers90 Jours, 90 Jours
ants.vnurtb_critCookies tiers30 Jours
yieldlab.netidCookies tiers365 Jours
sxp.smartclip.netdspuuid, psyn, uuidCookies tiers30 Jours, 30 Jours, 30 Jours
yahoo.comA1, A1S, A3, APID, B, GUCCookies tiers365 Jours, Session, 365 Jours, 86 Jours, 365 Jours, 365 Jours
360yield.comtuuid, umCookies tiers90 Jours, 90 Jours
sharethrough.comstx_user_idCookies tiers365 Jours
.google.comNIDCookies tiersquelques secondes
analytics.yahoo.comIDSYNCCookies tiers366 Jours
bluekai.combkdc, bkpa, bkuCookies tiers180 Jours, quelques secondes, 180 Jours
dnacdn.netbrowser_dataCookies tiers384 Jours
ads.yieldmo.comptrcriteoCookies tiers364 Jours
admixer.co.kr__auid, __id_utmCookies tiers729 Jours, 729 Jours
pubmatic.comKRTBCOOKIE_xxxx, PugTCookies tiers30 Jours, 30 Jours
ads.stickyadstv.comsessionId, UID, uid-bp-xxxxxCookies tiersSession, 30 Jours, 30 Jours

 

 

Verisure maakt gebruik van derden, waaronder cookies, om publieksanalyses uit te voeren. U kunt meer informatie krijgen over de manier waarop we derden gebruiken door hun website te bezoeken (zie bovenstaande tabel). De gebruiker is vrij om te beslissen welke cookie hij of zij wil accepteren. Dit kan worden bereikt door uw browser opnieuw te configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren of om een melding te ontvangen. Als u ervoor kiest om uw browser zo te configureren dat alle cookies worden geweigerd of, met name de cookies van de Verisure website, kunt u de website gebruiken. Mogelijk zullen enkele van de functionaliteiten die horen bij het installeren van cookies, met name de functionaliteiten in de sessiecookies niet goed werken.

Cookie Management:
De registratie van cookies kan ook plaatsvinden tijdens de installatie of het updaten van de browser; deze cookies kunnen op elk moment worden ingetrokken via de opties voor configuratie en privacy-instellingen. In veel browsers kunt u een privémodus activeren waardoor cookies altijd worden verwijderd na uw bezoek. Afhankelijk van de browser kan deze privémodus verschillende namen hebben. Hieronder vindt u een lijst met de meest voorkomende browsers en de verschillende namen van deze “privémodus”, evenals een link waarmee u een korte uitleg vindt over het configureren van cookies, afhankelijk van de browser:

Naam van de browser: Internet Explorer 8 en hoger

Privémodus: In privé

Cookie managementhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Naam van de browser: Safari 2 en hoger

Privémodus: Privé navigatie

Cookie managementhttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US

Naam van de browser: Opera 10.5 en hoger

Privémodus: Privé navigatie

Cookie managementhttps://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Naam van de browser: FireFox 3.5 en hoger

Privémodus: Privé navigatie

Cookie managementhttps://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Naam van de browser: Google Chrome 10 en hoger

Privémodus: Incognito

Cookie managementhttp://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Belangrijk: lees aandachtig het helpgedeelte van uw browser voor meer informatie over het activeren van de “privémodus”. U kunt doorgaan met het bezoeken van de website, zelfs als uw browser zich in de “privémodus” bevindt, hoewel uw bezoek aan onze website mogelijk niet optimaal is en sommige hulpprogramma’s mogelijk niet goed werken.